ผศ.ดร.มานัดถุ์   คำกอง

                          ห้องSTB105 ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

                                                                                                         

                                                                                                                Instructor: Assistant Professor Manad Khamkong, Ph.D.

Office: STB307, Department of Statistics, Faculty of Science, Chiang Mai UniversityChiang Mai, 50200,  Thailand,

           Tel. 0-5394-3381 ext. 10  E-mail: manad.k@cmu.ac.th           

ภาคเรียนที่ 1/2560

กระบวนวิชาระดับปริญญาตรี

208271: สถิติเบื้องต้นสำหรับสังคมศาสตร์

กลางภาค เก็บ  50%  โดยเนื้อหาการสอบ ดังนี้

บทที่ 1 ระเบียบวิธีทางสถิติ                   

บทที่ 2 การแจกแจงความถี่

บทที่ 3 การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง     

บทที่ 4 การวัดการกระจาย

           เอกสารเพิ่มเติมแผนภาพกล่อง (Box Plot)

บทที่ 5 ความน่าจะเป็น                          

รายละเอียดกระบวนวิชา 208271

ปลายภาค เก็บ  50%  โดยเนื้อหาการสอบ ดังนี้

บทที่ 6 การแจกแจงทวินาม

บทที่ 7 การแจกแจงปัวซง    

เอกสารเสริม การแจกแจงที การแจกแจงไคกำลังสอง                 

บทที่ 8 การแจกแจงปกติ

บทที่ 10 การวิเคราะห์อนุกรมเวลา                        

กระบวนวิชาระดับปริญญาโท

 208711 : ทฤษฎีสถิติ 1 (STATISTICAL THEORY I)                  รายละเอียดกระบวนวิชา 208711

 

                                          ตารางสอน ภาคการศึกษาที่ 1/2560

ผศ.ดร.มานัดถุ์  คำกอง 

ห้องพัก STB 105

Day/Time

08.00-09.30

09.30-11.00

11.00-12.30

12.30-13.00

13.00-14.30

14.30-16.30

Mon

 

 208271 (Part I)

 

 

Office Hours

 

 

RB5301

 

 

Tue

 

208711

 

 

 

Office Hours

 

 

STB 207

 

 

Wed

 

 

 

 

 

 

Thu

 Office Hours

 

 208271 (Part I)

 

 

Office Hours

 

RB5301

 

 

Fri

 Office Hours

 

208711

 

 

 

 

 

STB 207

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขออันเชิญพระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ที่พระราชทานแก่คณะผู้บริหารและสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยต่างๆ ณ ศาลาดุสิตาลัย 3 ตุลาคม 2533

 

          "...มหาวิทยาลัย มุ่งสั่งสอนนักศึกษาให้เป็นคนเก่ง ซึ่งเป็นการดี แต่นอกจากจะสอนให้เก่งแล้วจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะอบรมให้ดีพร้อมกันไปด้วย ประเทศเราจึงจะได้คนที่มีคุณภาพพร้อมคือ ทั้งเก่งและทั้งดีมาเป็นกำลัง ของบ้านเมือง..."

                เพื่อยึดถือและปฏิบัติตาม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  “พยายามพัฒนาตัวเองให้สูงขึ้น  แต่อย่าไปลดค่าคนอื่นลง”

                                                         โลกธรรม ๘ ประการ คือ

                       มีทุกข์-มีสุข มีลาภ-มีเสื่อมลาภ มียศ-มีเสื่อมยศ มีสรรเสริญและมีนินทา

                       ผู้ที่ไม่หวั่นไหวไปตามโลกธรรม ๘ ย่อมอยู่เป็นสุข และเป็นมงคลอันสูงยิ่ง

                            

                        เสาร์-อาทิตย์ไหนว่าง ๆ ไปทำบุญกับพระอาริยสงฆ์ ที่อำเภอแม่แตงครับผม

 

 
         

                                     พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป

                                  วัดอรัญญวิเวก (บ้านปง)

                                 ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

 

 

 

 

 

 

 
                                   http://www.aranyawiwake.com/

 

                                     หลวงพ่อประสิทธิ์ ปุญฺญมากโร

                                        วัดป่าหมู่ใหม่ ต.แม่แตง

                                     อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

 

 

 

 
http://watphagothenburg.multiply.com/journal/item/136